25/05/2018 00:00
Xem với cỡ chữ

LienVietPostBank thay đổi vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).
Theo đó, sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thành: “Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt là 7.499.994.280.000 đồng (Bảy nghìn bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi tư triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)”.
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của của Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt .
Quyết định số 366/QĐ-NHNN ngày 29/2/2012 của Thống đốc NHNN liên quan đến việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
 
Hoàng Giang theo thoibaonganhang.vn
 
Tìm theo ngày :